Projectes

Realitzem projectes de millora mediambiental en entorn NATURAL, AGRÍCOLA i URBÀ amb l’objectiu de previndre, corregir i compensar impactes que afecten negativament a la biodiversitat.

Medio-Natural

La mala gestió mediambiental de les últimes dècades ha ocasionat un important descens de la biodiversitat del nostre entorn arribant fins i tot a extingir localment moltes poblacions necessàries per al correcte funcionament del medi natural. La destrucció d’hàbitats, l’abús de pesticides i altres impactes com el monocultiu forestal han ocasionat una dramàtica reducció de llocs aptes per a la reproducció i refugi, sent aquest un factor limitant per a l’existència de moltes espècies que resulten imprescindibles per al correcte equilibri ecològic dels nostres boscos, deveses, aiguamolls etc.

proyectos_natural_03

Potenciem la biodiversitat i l’equilibri ecològic. Fomentem l’existència de depredadors naturals de plagues com a aus o quiròpters.

natural_bufo_spinosus_adulto

Dissenyem/restaurem punts d’aigua (tolles, safareigs, basses..) amb l’objectiu de potenciar les poblacions autòctones d’herpetofauna i invertebrats com odonats, microcrustacis o coleòpters aquàtics.

urbano_huevos_tarentola

Construïm refugis generalistes per a xicotets mamífers, amfibis i rèptils, procurant emprar per a açò materials propis de la zona que no resulten visualment agressius.

natural_pasofauna

Adaptem i dissenyem passos de fauna com túnels o drenatges per a permetre el pas de mamífers com eriçons o teixons, amfibis i rèptils, reduint l’efecte barrera d’algunes infraestructures.

arqueta_natural

Corregim arquetes, sèquies, dipòsits i altres estructures artificials que actuen com a paranys letals per a la fauna.

talleres_natural

Oferim tallers mediambientals i rutes educatives per a l’observació de la naturalesa en diferents èpoques de l’any.

Medio-Agricola

Potenciem l’existència de depredadors naturals de plagues en l’entorn agrari, no únicament per a contribuir en la producció i reducció de plagues, també per a aportar un important valor afegit al producte: la biodiversitat.

Granja de Bichos

Instal·lem caixes niu i “hotels” d’insectes per a diferents espècies beneficioses (depredadors de plagues i pol·linitzadors.)

natural_libelula

Creem/adaptem punts d’aigua per a amfibis i altres depredadors naturals com a libèl·lules o “caballets del dimoni”.

agricola_abejas-(1)

Instal·lem i mantenim ruscs d’abelles de la mel per a potenciar la pol·linització de cultius de fruiters d’os, hortes, etc.

natural_empusa_pennata

Dissenyem “illes” de flora auxiliar i cobertes vegetals que afavorisquen l’existència d’artròpodes pol·linitzadors, depredadors i parasitoides.

agricola_culebra

Ideem zones de refugi integrades en el paisatge que puguen acollir rèptils, amfibis, eriçons i altres xicotets vertebrats aliats de l’agricultor.

agricola_sig

Georreferenciem en cartografia S.I.G. totes les intervencions realitzades sobre el terreny per a la seua fàcil localització i seguiment.

Medio-Urbano

Encara que és d’esperar una biodiversitat molt menor en entorns urbans que en els forestals o agraris, existeixen bastants espècies adaptades a la vida en les nostres ciutats i que a més ens presten un important servei eliminant plagues com a mosquits o rosegadors. Algunes d’aquestes espècies, de fet, són més fàcils de trobar fent niu en zones urbanes que en naturals, és el cas de falciots, avions, orenetes o algunes espècies de rates penades, que ja no són capaços de trobar refugis naturals a causa de la contínua degradació que vénen patint els seus hàbitats originaris des de fa generacions.

proyectos_urbano_02

Facilitem el refugi de quiròpters fisurícoles mitjançant la instal·lació de caixes niu i “hotels” de rates penades.

nidos_avión

Incentivem la creació de colònies de cria d’hirundínids. (orenetes i falciots), caçadors de mosques i mosquits.

proyectos_urbano_04

Adaptem velles edificacions, antics dipòsits, golfes, etc. com a refugi per a ratapinyades no fisurícoles.

cajanido_urbano

Instal·lem caixes niu per a aus insectívores en parcs, jardins i horts urbans.

hotelinsectos_urbano

Instal·lem hotels d’insectes en horts urbans, col·legis, aules de la naturalesa.

taller_urbano

Realitzem xarrades divulgatives i tallers mediambientals per a ajuntaments, associacions i centres educatius.